Cart Bezoek onze webshop
Direct contact Phone 074 240 38 00

Algemene Inkoopvoorwaarden

Download hier

Algemene Inkoopvoorwaarden Primoteq B.V.

1 Definities
“Inkoopvoorwaarden” : deze Algemene Inkoopvoorwaarden van Primoteq Holding (hierna te noemen: “Primoteq”);
“Leverancier” : de (potentiële) wederpartij van Primoteq bij de inkoop van zaken en diensten en aanbesteding van werk;
“Leverantie” : de te leveren zaken, diensten of uit te voeren werken;
“Primoteq” : Primoteq B.V. respectievelijk de betreffende dochtermaatschappij(en).
“Dochtermaatschappijen” : rechtspersonen en vennootschappen als bedoeld in artikel 24A en 24B van Boek 2 Nederlands Burgerlijk Wetboek.

2 Algemeen

2.1 DE TOEPASSELIJKHEID VAN DOOR LEVERANCIER GEHANTEERDE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDT HIERBIJ UITDRUKKELIJK VAN DE HAND GEWEZEN.

2.2 De Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen van Primoteq waarbij Primoteq als (potentiële) inkoper van zaken of diensten of (potentiële) aanbesteder van werken optreedt.

2.3 Van de Inkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken met schriftelijke instemming van partijen.

2.4 Onder schriftelijk wordt in deze Inkoopvoorwaarden tevens verstaan per fax, e-mail, EDI en internet.

3 Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Leverancier zijn onherroepelijk en geldig gedurende 90 kalenderdagen, tenzij anders overeengekomen.

3.2 Alle onderhandelingen kunnen door Primoteq steeds zonder opgave van redenen en zonder verplichting tot schadevergoeding worden beëindigd.

3.3 Een overeenkomst of wijziging daarvan komt tussen Primoteq en Leverancier slechts tot stand, indien Leverancier het orderformulier van Primoteq ondertekend aan Primoteq heeft geretourneerd, Primoteq een aanbieding van Leverancier schriftelijk heeft aanvaard of Leverancier een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Leverantie in overeenstemming met het orderformulier van Primoteq. Primoteq kan een door haar geplaatste order herroepen, zolang Leverancier het orderformulier van Primoteq niet ondertekend heeft geretourneerd.

3.4 Indien tussen Primoteq en Leverancier bepalingen in de overeenkomst zijn overeengekomen, die van de bepalingen in de Inkoopvoorwaarden afwijken, gaan de specifieke bepalingen in de overeenkomst voor.

3.5 Indien in de overeenkomst of de daarbij behorende bijlagen door Primoteq wordt verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- of andere voorschriften, die niet bij de overeenkomst zijn gevoegd, wordt Leverancier geacht deze te kennen, tenzij hij Primoteq onverwijld schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt. Primoteq zal Leverancier dan over deze voorschriften nader informeren.

3.6 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door Primoteq ter beschikking gestelde of door haar goedgekeurde tekeningen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke maken deze deel uit van de overeenkomst.

3.7 Meer- en minderwerk wordt slechts door Primoteq aanvaard indien schriftelijk overeengekomen met een daartoe door Primoteq geautoriseerde persoon.

4 Levertijd en aflevering

4.1 Aflevering geschiedt DDP (INCOTERMS 2000) op het door Primoteq aangegeven adres tenzij anders is overeengekomen.

4.2 De overeengekomen levertijden zijn vast. Bij enkele overschrijding van de aflevertermijn is Leverancier in verzuim zonder nadere schriftelijke ingebrekestelling.

4.3 Indien een boete is gesteld op niet-tijdige aflevering, treedt deze boete niet in de plaats van schadevergoeding op grond van de wet en mag Primoteq naast deze boete nakoming, schadevergoeding en ontbinding vorderen.

4.4 Indien tijdige nakoming door Leverancier onmogelijk is of dreigt te worden, dient hij Primoteq hiervan onverwijld in kennis te stellen.

4.5 Leverancier is slechts bevoegd om deelleveringen te verrichten, mits deze met Primoteq zijn overeengekomen en niet leiden tot een verhoging van de kosten voor Primoteq. Primoteq heeft het recht deellevering(en) die niet zijn overeengekomen, voor rekening en risico van Leverancier te retourneren. Eerdere aflevering dan overeengekomen geschiedt slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Primoteq en leidt niet tot wijziging van de oorspronkelijk overeengekomen betalings- of garantietermijn.

4.6 In geval Primoteq wegens overmacht, tekortkoming van haar afnemers of uitstel van levering aan haar afnemers, niet-uitvoering of annulering van de orders door afnemers niet in staat is de Leverantie op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, zal Leverancier op Primoteq’s verzoek de aflevering zonder meerkosten voor Primoteq uitstellen gedurende een door Primoteq te bepalen redelijke periode.

5 Verpakking en transport

5.1 Eventueel door Primoteq aan de verpakking, transport en/of beveiliging gestelde bijzondere eisen zullen, mits deze tijdig kenbaar zijn gemaakt, door de Leverancier zorgvuldig in acht worden genomen. Primoteq is gerechtigd de Leverantie aan Leverancier voor diens rekening en risico te retourneren, indien aan de vorenbedoelde voorschriften en bepalingen niet is voldaan.

5.2 Leverancier verplicht zich om voor eigen rekening en risico, op Primoteq’s verzoek, het door Leverancier gebruikte verpakkingsmateriaal terug te nemen. Primoteq is tevens gerechtigd dit voor rekening van Leverancier aan deze te retourneren. Door Primoteq ter beschikking gestelde leenverpakking wordt door Leverancier als goed huisvader verzorgd en verzekerd en desgevraagd kosteloos aan Primoteq geretourneerd.

6 Eigendomsovergang en risico

6.1 De eigendom van de Leverantie gaat op Primoteq over op het moment dat het risico op Primoteq overgaat conform de overeengekomen Incoterm, bij gebreke waarvan de eigendom overgaat bij aflevering aan Primoteq op de overeengekomen plaats. Ingeval Primoteq betalingen vóór aflevering verricht gaat de eigendom, ten belope van het betaalde bedrag, van de Leverantie op Primoteq over op het moment van betaling.

6.2 Indien installatie of montage door Leverancier is overeengekomen, draagt Leverancier het risico totdat de geïnstalleerde/gemonteerde Leverantie door Primoteq wordt aanvaard overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 of, indien geen afnametest is overeengekomen, in bedrijf is genomen.

6.3 Indien Primoteq zaken aan Leverancier verstrekt ter uitvoering van de overeenkomst, waaronder onder meer begrepen grondstoffen, halffabrikaten, materialen en onderdelen, modellen, specificaties, tekeningen, software en informatiedragers, blijven deze zaken eigendom van Primoteq. De Leverancier houdt deze zaken, duidelijk als eigendom van Primoteq gekenmerkt, als bruiklener onder zich, houdt deze voor eigen rekening in goede staat en draagt het risico voor verlies of ondergang van deze zaken. Leverancier is gehouden om voor eigen rekening voor verzekering van deze zaken zorg te dragen gedurende de duur dat hij deze zaken in bruikleen heeft. De Leverancier zal deze zaken uitsluitend (doen)
gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Leverancier zal deze zaken onverwijld voor eigen rekening aan Primoteq retourneren, nadat de overeenkomst is uitgevoerd of een einde heeft genomen.

6.4 Indien Leverancier een nieuwe zaak vormt met de zaken die overeenkomstig artikel 6.3 aan hem zijn verstrekt, zijn dit zaken die Primoteq voor zichzelf doet vormen en houdt Leverancier deze voor Primoteq als eigenaar.

7 Prijzen

7.1 De prijzen zijn exclusief BTW, vast en op basis van levering conform de overeengekomen Incoterm.

7.2 Additionele kosten, die niet uitdrukkelijk vooraf door Primoteq schriftelijk zijn aanvaard, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

8 Betaling

8.1 Leverancier zal gespecificeerde facturen aan Primoteq zenden, binnen 30 dagen na aflevering of afname.

8.2 Betaling vindt plaats binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur door Primoteq, tenzij anders is overeengekomen.

8.3 Betaling door Primoteq houdt geen erkenning in dat de Leverantie voldoet aan de overeenkomst.

8.4 Bij niet-tijdige nakoming dient Primoteq schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Indien Primoteq rente wegens niettijdige nakoming verschuldigd zou worden, is deze gelijk aan de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank (ECB).

8.5 Primoteq is gerechtigd om op geld waardeerbare vorderingen van de Leverancier op Primoteq te verrekenen met vorderingen van Primoteq en/of haar dochtermaatschappijen op de Leverancier.

9 Garantie en vrijwaring

9.1 Leverancier is gehouden om zich van het doel van de Leverantie te vergewissen, bij gebreke waarvan hij geacht wordt bekend te zijn met (a) het doel waarvoor de Leverantie is bestemd en (b) de omstandigheden waaronder de aflevering dient te geschieden.

9.2 Leverancier garandeert dat

a) de Leverantie volledig en geschikt is voor het doel waarvoor deze bestemd is;

b) de Leverantie geheel in overeenstemming is met de schriftelijke eisen zoals vervat in de order, specificaties, tekeningen, berekeningen en/of andere door Primoteq verstrekte documenten;

c) de Leverantie van goede kwaliteit en vrij van ontwerp-, uitvoering- en/of materiaalfouten is, en dat voor de uitvoering van de tot de Leverantie behorende werkzaamheden nieuwe materialen en vakkundig personeel worden gebruikt c.q. ingezet;

d) de Leverantie tenminste voldoet aan de relevante regelgeving van de Europese Unie, ongeacht of de Leverantie binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (EER) wordt gebruikt, alsmede aan de ter plaatse van gebruik lokaal geldende wettelijke eisen en overheidsvoorschriften, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald;

e) hij het overeengekomen resultaat zal leveren, ongeacht of de Leverantie de levering van zaken of diensten betreft;

f) de Leverantie alle relevante certificaten, verklaringen, attesten, montagevoorschriften, bedieningsvoorschriften, specificaties, tekeningen, rapporten, fiscale gegevens en andere documenten omvat;

g) voor zover de Leverantie wordt uitgevoerd op een plaats buiten de bedrijfsruimten en/of -terreinen van Leverancier, de voor die plaats geldende wetten en overheidsvoorschriften alsmede de door Primoteq of haar opdrachtgever voor die plaats van toepassing verklaarde voorschriften, zullen worden nageleefd.

9.3 Leverancier garandeert dat de Leverantie geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder begrepen intellectuele/industriële eigendomsrechten en knowhow, en vrijwaart Primoteq volledig van aanspraken van derden in dit verband.

9.4 Leverancier garandeert dat onderdelen van de Leverantie en het onderhoud benodigd om de Leverantie in goede staat te houden gedurende een periode van 10 jaar door Primoteq bij hem kunnen worden betrokken, respectievelijk kunnen worden verkregen door Primoteq, tegen marktconforme prijzen.

10 Garantietermijn / herstel gebreken

10.1 Gebreken die gedurende een periode van 24 maanden ná aflevering, of indien Primoteq en Leverancier een afnametest zijn overeengekomen, 24 maanden ná afname door Primoteq, ontdekt worden, dienen door Leverancier overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 10 te worden afgehandeld.

10.2 Ingeval van herstel of vervanging gedurende de garantietermijn zal de garantietermijn voor de herstelde of vervangen zaken en voor alle zaken welke als gevolg van het defect niet bruikbaar waren, opnieuw ingaan vanaf het tijdstip van ingebruikstelling of -neming ná herstel of vervanging.

10.3 De Leverancier is gehouden om gebreken ten spoedigste, en in ieder geval binnen de door Primoteq gestelde redelijke termijn, door middel van reparatie of vervanging, ter keuze van Primoteq, op de door Primoteq aangegeven locatie te verhelpen, tenzij Primoteq aangeeft dat zij zelf voor reparatie of vervanging zorg zal dragen. In dat geval blijft het bepaalde van artikel 10.4 onverkort van toepassing.

 

 

10.4 Leverancier is gehouden alle kosten te dragen, die gemaakt dienen te worden om de gebreken onder de garantie of non-conformiteit te verhelpen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot materiaalkosten, vervoerskosten, reis- en verblijfkosten, montage- en demontagekosten en overige arbeidskosten.

10.5 Bij gebreke van behoorlijke nakoming van deze herstelverplichting door Leverancier en/of nakoming daarvan binnen de gestelde termijn, alsmede in spoedeisende gevallen, heeft Primoteq het recht voor rekening en risico van Leverancier het nodige te verrichten of door derden te doen verrichten en zal Primoteq Leverancier hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

10.6 De eigendom en het risico van de vervangen zaken berust bij de Leverancier vanaf het tijdstip van vervanging. De Leverancier is gehouden om deze zaken onverwijld op te (doen) halen, tenzij Primoteq verzoekt deze zaken voor onderzoek te houden.

10.7 De Leverancier heeft kennis ervan dat Primoteq de Leverantie aan haar afnemers wereldwijd doorlevert. Dit staat een klacht door Primoteq onder de garantie of vanwege non-conformiteit niet in de weg en Leverancier zal in dat geval de gebreken verhelpen overeenkomstig het bepaalde van dit artikel. Primoteq is tevens bevoegd om de rechten onder de garantie aan haar afnemers over te dragen.

10.8 De bepalingen van dit artikel ontheffen de Leverancier niet van zijn aansprakelijkheid op grond van de wet.

11 Klachten

11.1 Primoteq is niet gehouden om de geleverde/geïnstalleerde Leverantie bij aflevering te onderzoeken. Primoteq zal Leverancier binnen twee (2) maanden na ontdekking van het gebrek of de non-conformiteit schriftelijk kennis geven van de klacht. Leverancier zal alsdan binnen een door Primoteq gestelde redelijke termijn de gebreken overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 verhelpen.

12 Keuring/Inspectie

12.1 Keuring/inspectie van de Leverantie kan door of namens Primoteq op verzoek van Primoteq plaatshebben bij Leverancier voorafgaande aan de aflevering dan wel bij Primoteq na aflevering dan wel bij de klant van Primoteq ná aflevering. Indien de keuring/inspectie bij Leverancier plaats heeft, zal Leverancier de Leverantie op een zodanig tijdstip voor keuring/inspectie gereed hebben dat de overeengekomen levertijden kunnen worden nagekomen.

12.2 Leverancier zal, zonder nadere kosten voor Primoteq, aan de keuring/inspectie meewerken en op verzoek van Primoteq redelijke personele en materiële hulp ten behoeve van de keuring/inspectie aan Primoteq ter beschikking stellen. Alle kosten voor of in verband met de keuring/inspectie, met uitzondering van kosten van Primoteq haar personeel of andere personen die Primoteq als vertegenwoordiger heeft aangewezen, komen voor rekening van de Leverancier. Indien de keuring/inspectie buiten de schuld van Primoteq om wordt vertraagd of Primoteq de Leverantie tijdens de keuring/inspectie afkeurt, dan zijn alle extra kosten en alle kosten van de volgende keuringen/inspecties (inclusief kosten van personeel en vertegenwoordigers van Primoteq) voor rekening van Leverancier.

12.3 Indien Primoteq de Leverantie tijdens de keuring/inspectie afkeurt, is Leverancier gehouden om onverwijld de ontbrekende, herstelde of de vervangende Leverantie ter keuring/inspectie aan te bieden, onverminderd alle overige rechten van Primoteq. In dat geval gelden de bepalingen van dit artikel 12 onverkort. Afkeuring door Primoteq leidt niet tot uitstel van de overeengekomen leveringstermijn.

12.4 De keuring/inspectie van de Leverantie door of namens Primoteq houdt geen erkenning in dat de Leverantie voldoet aan de in artikel 9 gegeven garanties of beantwoordt aan de overeenkomst.

13 Afnametest

13.1 Indien een afnametest tussen Primoteq en Leverancier is overeengekomen, dient Leverancier de geleverde of geïnstalleerde Leverantie voor een afnametest aan te bieden op de tussen partijen terzake overeengekomen datum teneinde vast te stellen of de Leverantie volledig aan de overeenkomst beantwoordt. Primoteq en Leverancier zullen voorafgaand in gezamenlijk overleg vastleggen volgens welke procedure de afnametest verricht zal worden. Leverancier zal de geleverde/geïnstalleerde Leverantie niet voor de afnametest aanbieden, indien hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de geleverde/geïnstalleerde Leverantie de afnametest niet op succesvolle wijze zal doorstaan.

13.2 Binnen een nader tussen Primoteq en Leverancier overeen te komen termijn verricht Primoteq in samenwerking met Leverancier de afnametest.

13.3 De afnametest is succesvol afgerond, indien Leverancier een daartoe strekkend schriftelijk bericht van Primoteq heeft ontvangen, eventueel onder opgave van kleine gebreken die de ingebruikname van de geleverde/geïnstalleerde Leverantie niet in de weg staan en welke kleine gebreken Leverancier binnen 5 werkdagen na ontvangst van voornoemd bericht kosteloos zal verhelpen.

13.4 Indien de afnametest niet succesvol is afgerond, past Leverancier binnen 5 werkdagen na de afnametest de geleverde/geïnstalleerde Leverantie op zodanige wijze kosteloos aan dat deze een volgende afnametest wel met succes zal doorstaan. Hierna zal de geleverde/geïnstalleerde Leverantie opnieuw aan een afnametest worden onderworpen ingevolge het in dit artikel 13 bepaalde. Alle kosten verbonden aan deze nieuwe afnametest zijn voor rekening van Leverancier.

13.5 Indien een afnametest meer dan driemaal niet succesvol wordt afgerond, is Primoteq gerechtigd om de overeenkomst met Leverancier te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade en kosten.

14 Verzekering

14.1 Leverancier zal zorg dragen voor een adequate verzekering van zijn eventuele aansprakelijkheden uit hoofde van de rechtsbetrekking met Primoteq dan wel uit hoofde van de wet. Op eerste verzoek zal Primoteq inzage krijgen in de hiertoe gesloten verzekeringspolissen.

15 Industriële/intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding

15.1 Alle (intellectuele/industriële) eigendomsrechten op de Leverantie, tekeningen, specificaties, handboeken, documentatie, monsters, software enz., door Primoteq aan Leverancier beschikbaar gesteld, of die als onderdeel van de overeenkomst door Leverancier zijn vervaardigd, berusten volledig bij of komen volledig toe aan Primoteq. Primoteq is hiervoor geen aparte vergoeding verschuldigd en kan vrijelijk hierover beschikken. Leverancier zal meewerken aan totstandkoming van noodzakelijke akten van overdracht (o.a. met betrekking tot de (intellectuele/industriële) eigendomsrechten) en geeft hierbij tevens een onherroepelijke volmacht aan Primoteq om dergelijke aktes namens Leverancier op te stellen en te
tekenen.

15.2 Indien de Leverantie bestaat uit het ontwikkelen/wijzigen van software zal de Leverancier op Primoteq’s eerste verzoek kosteloos aan Primoteq de objectcode, de broncode en alle daarmee samenhangende documentatie overhandigen. Een en ander zal op zodanige wijze ter beschikking worden gesteld dat Primoteq hiervan zonder verdere inspanningen effectief gebruik kan maken.

15.3 Leverancier is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van (a) alle in artikel 15.1 en 15.2 genoemde gegevens/informatie/zaken/rechten en (b) alle overige door Primoteq verstrekte of op andere wijze aan hem bekend geworden gegevens/informatie/zaken/rechten betreffende Primoteq, haar klanten of andere relaties of de Leverantie, en zal deze slechts gebruiken ter uitvoering van de overeenkomst en zal zonder schriftelijke toestemming van Primoteq hiervan geen afschriften maken. Leverancier zal deze verplichting tevens opleggen aan alle ondergeschikten en nietondergeschikten die daarvan kennis verkrijgen en staat ervoor in dat deze die verplichtingen nakomen. Indien geen overeenkomst tot stand komt dan wel een overeenkomst wordt beëindigd of een einde neemt, zal Leverancier al hetgeen hij van Primoteq ontving onverwijld voor eigen rekening aan Primoteq retourneren.

15.4 Alle door Primoteq verstrekte opdrachten zijn vertrouwelijk en zullen door Leverancier niet voor publicitaire of verkoopbevorderende doeleinden openbaar worden gemaakt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

16 Opschorting en beëindiging

16.1 In geval van Leverancier’s tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst en in geval van faillissement of surséance van betaling of liquidatie of staking van de onderneming van Leverancier, heeft Primoteq het recht zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd Primoteq’s verdere rechten. Onverminderd het in de vorige alinea bepaalde is Primoteq te allen tijde gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. In zulk een geval zal Primoteq Leverancier uitsluitend de kosten gemaakt voorafgaande aan de beëindiging, aangevuld met een door Primoteq vast te stellen bedrag over overhead en winst, vergoeden.

16.2 Indien naar het oordeel van Primoteq gegronde reden bestaat om te vrezen dat Leverancier zijn verplichtingen jegens Primoteq niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen, is Leverancier verplicht om, op eerste verzoek van Primoteq, terstond genoegzame en in de door Primoteq gewenste vorm, zekerheid te stellen voor de volledige nakoming van al zijn verplichtingen.

16.3 Alle vorderingen die Primoteq in deze gevallen op de Leverancier mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en volledig opeisbaar zijn.

16.4 Alle mogelijke buitengerechtelijke kosten, uitdrukkelijk inclusief het versturen van enkele aanmaningen, het doen van (schikkings)voorstellen, en andere voorbereidende handelingen, en de gerechtelijke kosten die Primoteq maakt als gevolg van de niet-nakoming door Leverancier komen ten laste van Leverancier.

17 Overmacht

17.1 In geval van tijdelijke overmacht kan Leverancier de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst opschorten gedurende een redelijke termijn die maximaal vier (4) weken mag belopen, onder de voorwaarde dat Leverancier Primoteq hiervan onmiddellijk nadat de omstandigheid die overmacht oplevert zich heeft voorgedaan in kennis stelt en onder vermelding van de oorzaak van de overmacht. Indien Leverancier na afloop van deze vier (4) weken niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen, is Primoteq bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder tot vergoeding van schade en kosten gehouden te zijn. Ingeval van blijvende overmacht van Leverancier is deze gehouden om Primoteq onmiddellijk daarvan in kennis te stellen en is Primoteq bevoegd om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder tot vergoeding van schade en kosten gehouden te zijn.

17.2 Voor rekening van Leverancier komen in ieder geval, doch niet uitsluitend staking, werkliedenuitsluiting, tekort aan mankracht, ziekte, grondstoffentekort, transportproblemen, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers en storingen in de productie van Leverancier.

18 Overdracht en verpanding

18.1 Leverancier is niet bevoegd zonder schriftelijke toestemming van Primoteq de uitvoering van de overeenkomst of enig deel daarvan over te dragen aan derden of vorderingen die Leverancier ingevolge de overeenkomst op Primoteq heeft, te cederen aan derden of te verpanden.

19 Overige bepalingen

19.1 Indien op enige bepaling van deze Inkoopvoorwaarden, of deel daarvan, geen beroep kan worden gedaan of deze ongeldig of nietig is, blijven de overige bepalingen, of het overige, onverminderd van kracht. Partijen komen overeen om de ongeldige of nietige bepaling te vervangen door een bepaling die wat betreft inhoud en strekking zoveel mogelijk overeenstemt met de ongeldige of nietige bepaling.

19.2 Indien geen overeenkomst tot stand komt en na beëindiging, een eventuele ontbinding of in geval van nietigheid van de overeenkomst, door welke oorzaak dan ook, blijven deze Inkoopvoorwaarden gelden voorzover zij zelfstandige betekenis hebben en/of voorzover zij bedongen zijn ter regeling van de gevolgen van de beëindiging, ontbinding of nietigheid, zoals maar niet beperkt tot de artikelen 15 en 20.

20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Primoteq en Leverancier is uitsluitend Nederlands recht van toepassing onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

20.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Inkoopvoorwaarden, het orderformulier, enige andere overeenkomst of enige daaruit voortvloeiende rechtsbetrekking, worden overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam, Nederland, door één of drie arbiters beslecht. Plaats van arbitrage is Rotterdam, Nederland. Taal van arbitrage is Nederlands. Indien de originele bewijsstukken in de Engelse of Duitse taal zijn, zijn partijen gerechtigd die bewijsstukken in deze talen over te leggen indien de arbiter(s) daarmee instemt. Primoteq is tevens gerechtigd om de Leverancier in rechte te betrekken voor de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Primoteq of de plaats waar Leverancier is gevestigd of kantoor houdt.

21 Aanvullende voorwaarden

21.1 Ingeval van inlening van personeel of aanbesteding van werk zijn de Aanvullende Algemene Inkoopvoorwaarden van Primoteq respectievelijk de Aanvullende bepalingen ten behoeve van de uitvoering van werk naast de Inkoopvoorwaarden van toepassing.

Meer informatie?

Neem contact op